Intranet voor Sinteze

Sin­te­ze is een or­ga­ni­sa­tie, ge­spe­ci­a­li­seerd in the­ra­pie voor jon­ge­ren. Hier­voor is het be­lang­rijk dat de jon­ge­ren een dag­boek bij­hou­den van hun ge­moeds­toe­stand.

24-02-2011

http://www.sin­te­ze.nl/Sin­te­ze vond het tijd voor een an­de­re aan­pak in het bij­hou­den van een dag­boek en scha­kel­de re­cla­me- en ont­werp­bu­reau I-Ma­tic en In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in voor een di­gi­ta­le va­ri­ant van het dag­boek. Pier­re Swin­kels maak­te het ont­werp en wij ont­wik­kel­den een ex­tra­netsi­te waar­bij de jon­ge­ren zelf in kun­nen log­gen en da­ge­lijks hun dag­boek bij kun­nen hou­den. Het dag­boek vormt een be­lang­rijk on­der­deel van de ge­sprek­ken met de jon­ge­ren.