Intranet voor Europa Kinderhulp

Eu­ro­pa Kin­der­hulp laat in­mid­dels al 50 jaar kin­de­ren ge­nie­ten van een on­be­zorg­de va­kan­tie. Spe­ci­aal voor kans­ar­me en kwets­ba­re kin­de­ren zet­ten de or­ga­ni­sa­tie en de aan­ge­slo­ten vrij­wil­li­gers zich met veel en­thou­si­as­me in. 

14-03-2012

Voor het di­gi­ta­li­se­ren van ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­tie­on­der­de­len heeft Eu­ro­pa Kin­der­hulp on­ze hulp in­ge­scha­keld. Wij re­a­li­seer­den met be­hulp van het aan­ge­le­ver­de ont­werp een in­tra­net. Wij heb­ben daar ver­schil­len­de mo­du­les in ver­werkt. Zo is er een over­zicht van al­le me­de­wer­kers, het hand­boek per hoofd­stuk en een tem­pla­te voor een vi­si­te­kaart­je. 

Ben jij gein­te­res­seerd in een ei­gen in­tra­net? /web­si­tes/in­tra­netKijk dan hier voor meer in­for­ma­tie!