Intranet applicatie voor Verebus Engineering

Eni­ge tijd ge­le­den is Ver­e­bus En­gi­nee­ring ge­start met de stan­daard in­tra­net ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca. Het cen­tra­li­se­ren van al­le in­ter­ne in­for­ma­tie en het ver­be­te­ren van de in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie was de aan­lei­ding voor Ver­e­bus En­gi­nee­ring om een in­tra­net ap­pli­ca­tie aan te schaf­fen. De web­si­te van ver­e­bus.nl had­den we een aan­tal jaar ge­le­den al ont­wik­keld. Een lo­gi­sche keu­ze om ook het in­tra­net via Ca­pi­ca af te ne­men.

23-01-2014

Met het stan­daard in­tra­net van Ca­pi­ca heeft de klant de mo­ge­lijk­heid om zelf te be­pa­len wel­ke on­der­de­len (apps) wor­den af­ge­no­men. Zo kan toch een op maat ap­pli­ca­tie ont­staan. De klant be­taalt al­leen voor de apps die hij of zij af­neemt. 

/web­si­tes/in­tra­netMeer in­for­ma­tie over de stan­daard in­tra­net ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca is hier te vin­den.