Interview met Laird in nieuwsbrief 10voordeleraar

Van­af de start is Ca­pi­ca be­trok­ken bij 10voor­de­le­raar, een ini­ti­a­tief van de Ver­e­ni­ging Ho­ge­scho­len. In eer­ste in­stan­tie maak­ten we de web­si­te. Nu zijn we vol­op be­zig met het ont­wik­ke­len van een in­tra­net­dash­board dat als ba­sis dient voor het pro­ject 'peer-re­vie­w'. 

18-12-2014

Voor de nieuws­brief van 10voor­de­le­raar is Laird ge­ïn­ter­viewd over het ont­wik­ke­len van het in­tra­net­dash­board. htt­ps://10voor­de­le­raar.nl/ac­tu­eel/nieuws­brief-ar­chief?xzi­ne_id=26&ar­ti­cle_id=76Lees hier het com­ple­te in­ter­view.