Interne webshop voor zorgorganisatie Espria

Re­gel­ma­tig ont­wik­ke­len we web­shops voor het in­ter­net. Maar nog niet zo vaak maak­ten we een web­shop voor in­tern ge­bruik. Af­ge­lo­pen maand de­den we dit voor zor­gor­ga­ni­sa­tie Es­pria. Dit is een over­koe­pe­len­de or­ga­ni­sa­tie voor kraam­zorg, kin­der­op­vang en jeugd­ge­zond­heids­zorg tot thuis­zorg, ou­de­ren­zorg, gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg en zorg voor men­sen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king. 

14-12-2011

De­ze or­ga­ni­sa­ties kun­nen al­le­maal ge­bruik ma­ken van de in­ter­ne web­shop van Es­pria. Wij heb­ben zo­wel het ont­werp als de tech­niek van de web­shop ver­zorgd. Ook maak­ten we een kop­pe­ling met het ei­gen voor­raad­be­heer sys­teem van Es­pria. De shop wordt van­uit de­ze ap­pli­ca­tie ge­vuld. En ook de af­han­de­ling van de be­stel­ling ge­beurt via dit sys­teem.