Interactieve homepage voor Waal bouw

"Waar­de­vol­le door­bra­ken en re­la­ties", "De waar­de van in­no­ve­ren en ont­zor­gen" en "Maxi­ma­le klant­waar­de" de drie waar­den van Waal bouw. Om de­ze waar­den over te bren­gen heeft Waal ons ge­vraagd om het nieuw ont­werp van de ho­me­pa­ge (ge­maakt door Bu­ro voor de Boeg) op hun web­si­te te plaat­sen. Het re­sul­taat: een in­ter­ac­tief land­schap van quo­tes en pro­jec­ten, waar je door­heen kunt scrol­len.

08-10-2011

Naast de ho­me­pa­ge heb­ben we ook een aan­tal pa­gi­na's ont­wik­keld, waar­op vi­deo's ge­toond kun­nen wor­den. Waal bouw kan dit zelf be­he­ren in het /pro­duc­ten/cmsCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.