Inter Provinciaal Overleg

Het In­ter Pro­vin­ci­aal Over­leg heeft als doel om pro­vin­cie­be­stu­ren be­ter met el­kaar te la­ten sa­men­wer­ken. In sa­men­wer­king met Leene Txt heeft In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca de web­si­te www.pro­fiel­pro­vin­cies.nl ont­wik­keld met het Con­tent­Ma­na­ge­ment­Sys­teem XMS.

29-04-2010