Inschrijvingen op trainingen van TMC geautomatiseerd

De web­si­te van TMC trai­nin­gen, ma­na­ge­ment en con­sul­tan­cy was ver­ou­derd. Zo­wel het ont­werp als de func­ti­o­na­li­tei­ten pas­ten niet meer bij de wen­sen van het be­drijf. Daar­om scha­kel­den zij Ca­pi­ca in voor een nieuw ont­werp van de si­te met de bij­be­ho­ren­de func­ti­o­na­li­tei­ten.

 

21-10-2010

Eén van de­ze func­ti­o­na­li­tei­ten die TMC graag in de si­te wil­de ver­wer­ken is een ge­au­to­ma­ti­seerd pro­ces voor het ../../../../../pro­duc­ten/cms/mo­du­les/trai­nin­gen?mo­du­le_id=45in­schrij­ven op trai­nin­gen. TMC laat met quo­tes zien waar het be­drijf voor staat. Op ie­de­re pa­gi­na heb­ben zij de mo­ge­lijk­heid om in de he­a­der een ei­gen quo­te en fo­to te zet­ten. Dat maakt ie­de­re pa­gi­na uniek. Om bij­voor­beeld een in­te­res­san­te trai­ning door te stu­ren naar een be­ken­de, kun je de 'stuur door' knop ge­brui­ken. De­ze pa­gi­na is ook he­le­maal in de stijl van de web­si­te.