Inschrijven op een fotoworkshop en direct betalen

Als je gek bent op fo­to­gra­fe­ren, maar toch nog niet he­le­maal te­vre­den bent met het re­sul­taat, biedt een work­shop op­los­sing. Op de web­si­te www.fo­to-work­shop.nl vind je voor ver­schil­len­de soor­ten fo­to­gra­fie een pas­sen­de work­shop. En heel han­dig; je kunt de work­shop di­rect via Ide­al be­ta­len. 

04-03-2011

Fo­to Turk was op zoek naar een web­si­te die spe­ci­aal in­ge­zet kon wor­den voor de fo­to work­shops. Wij maak­ten een pas­send ont­werp, waar­in vol­doen­de ruim­te is op­ge­no­men voor af­beel­din­gen. Bo­ven­dien is er per work­shop een over­zicht met de ver­schil­len­de cur­sus­da­ta, tij­den en prij­zen. Met de web­si­te kun­nen po­ten­ti­ë­le cur­sis­ten di­rect via de web­si­te al­le in­for­ma­tie be­kij­ken, in­schrij­ven én be­ta­len.