Ik wil schaduw houdt de zon buiten

Op de web­si­te ik­wil­scha­duw.nl vind je de mooi­ste op­los­sin­gen voor bin­nen- en bui­ten­zon­we­ring. We heb­ben in het ont­werp re­ke­ning ge­hou­den met vol­doen­de ruim­te voor beeld, zo­dat de prach­ti­ge voor­beel­den van op­ge­le­ver­de pro­jec­ten goed tot hun recht ko­men.  

18-11-2013

Zo­dra je naar be­ne­den scrollt op de si­te ver­dwijnt de he­a­der af­beel­ding. Dit cre­ëert nog meer ruim­te voor fo­to's.