Het portfolio van Rising Rose in een bladerboek

Ri­sing Ro­se is een tren­dy, ta­lent­vol, ener­giek en pas­sie­vol be­drijf dat ge­spe­ci­a­li­seerd is in vi­sa­gie en hair­sty­ling. En dat zie je ook te­rug in de nieu­we web­si­te. We heb­ben het ont­werp een ei­gen­tijd­se look ge­ge­ven en ook de tech­niek heeft leu­ke 'snuf­jes'.

07-04-2011

Het start al op de ho­me­pa­ge. De ver­schil­len­de me­n­ui­tems wor­den weer­ge­ge­ven met fo­to's. Ze klap­pen open, waar­na een om­schrij­ving van het me­n­ui­tem wordt ge­toond. De port­fo­lio en de ver­schil­len­de fo­to­shoots zijn ver­werkt in een http://ri­s­in­gro­se.nl/bookbla­der­boek