Heb je wel eens gehoord van het eiland Griend?

Bin­nen­kort is het te be­won­de­ren met Goog­le Street View

Met Goog­le Street View kun je bij­na de he­le we­reld ver­ken­nen en daar hoort het ei­land Griend bin­nen­kort ook bij. Het on­be­woon­de stuk­je Ne­der­land wordt na­me­lijk vast­ge­legd door Goog­le Street View. De zand­plaat ligt op on­ge­veer twaalf ki­lo­me­ter ten zuid­wes­ten van Ter­schel­ling. Griend is niet voor het pu­bliek toe­gan­ke­lijk, maar voor het team van Goog­le Street View is een uit­zon­de­ring ge­maakt. Als het team klaar is kun­nen we straks al­le­maal vir­tu­eel over het ei­land Griend lo­pen.

05-10-2015

Het bes­te van Goog­le Street View
Naast de zand­plaat Griend zijn er nog meer bij­zon­de­re lo­ca­ties, die je vir­tu­eel kunt be­zoe­ken. Zo kun je tem­pels in In­do­ne­sië be­zoe­ken of El Ca­pi­tan be­klim­men, een 900 me­ter ho­ge rots­wand in Yo­se­mi­te Na­ti­o­nal Park. Je kunt zwem­men met zee­leeu­wen voor de kust van de Gal­a­pa­go­s­ei­lan­den en zelfs va­ren door de ka­na­len van Ve­ne­tië. Op web­si­te van Goog­le Street Viewde web­si­te van Goog­le Street View vind je een col­lec­tie van de mooi­ste lo­ca­ties.

Lo­ca­ties uit films en se­ries
Het team van Goog­le Street View heeft ook ver­schil­len­de be­ken­de lo­ca­ties uit films en se­ries in kaart ge­bracht. Stap bij­voor­beeld in het po­li­tie­hok­je van de se­rie Dr. Who. Klik op het kruis voor het hok­je en je be­vindt je­zelf in TAR­DIS.

Goog­le heeft zelfs de We­gis­weg uit de films en boe­ken van Har­ry Pot­ter in kaart ge­bracht.

Je kunt ook het ver­la­ten ei­land Has­hi­ma be­zoe­ken dat in de Ja­mes Bond film Sky­fall als schuil­plaats voor de slech­te­rik dien­de.