Haven Zuid stimuleert wonen, werken, toerisme en recreëren

Ha­ven Zuid is een toe­ris­tisch over­stap­punt in Al­blas­ser­dam. Dit pro­ject is op­ge­start om wo­nen, wer­ken, toe­ris­me en re­cre­ë­ren te sti­mu­le­ren. Om de plan­nen van­uit dit pro­ject aan het pu­bliek be­kend te ma­ken, is de web­si­te ha­ven­zuid.nl ont­wik­keld.

16-09-2011

We heb­ben het ont­werp vanhttp://www.im­puls­pu­bli­ci­teit.nl/ Im­puls pu­bli­ci­teit uit­ge­werkt in een wer­ken­de web­si­te, waar­bij de klant zelf op een een­vou­di­ge wij­ze de web­si­te kan be­he­ren in ons/pro­duc­ten/cms Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Zo­dra de be­zoe­ker de web­si­te bin­nen komt, wordt de sfeer van Ha­ven Zuid weer­ge­ge­ven in en sli­der met fo­to's, die om de paar se­con­den ver­sprin­gen. De ove­ri­ge fo­to's en vi­deo's wor­den met een han­di­ge lightbox ge­toond.