Hart voor internet

Met de ac­tie 'hart voor in­ter­net' heeft Ca­pi­ca zijn klan­ten en pro­spects ver­rast met een kaart voor Va­len­tijn.

10-02-2010

De­ze ac­tie is ge­richt op de cri­sis maar dan in de po­si­tie­ve zin want cri­sis be­te­kent vol­gens ons ook kan­sen. In­ter­net­kan­sen ge­noeg in 2010, trends vol­gen el­kaar op. Vol­gens on­ze vi­sie is stil­stand ach­ter­uit­gang dus ook in de­ze cri­sis roe­pen wij on­ze klan­ten op. Ga er­voor. Met hart en ziel.

Een /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15af­spraak ma­ken met Ca­pi­ca, zo­dat we met el­kaar kun­nen brain­stor­men over de­ze kan­sen? Bij de­ze af­spraak ne­men wij hand­ge­maak­te Ca­pi­ca bon­bons mee, met va­len­tijn moet je el­kaar im­mers ver­ras­sen, Ca­pi­ca boor­de­vol hart­ver­war­men­de idee­ën.

 Be­kijk de http://www.hart­voor­in­ter­net.nlac­tie web­si­te.