Goudriaan Vastgoed

In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca heeft voor Goud­ri­aan Vast­goed een web­si­te ont­wik­kelt waar­op ze hun on­roe­rend goed kun­nen to­nen. Spe­ci­aal voor Goud­ri­aan heeft Ca­pi­ca een mo­du­le op maat ge­maakt. Na­me­lijk de mo­du­le Wo­nin­gen, de­ze mo­du­le neemt au­to­ma­tisch wo­nin­gen over die op Fun­da.nl ge­plaatst wor­den.

18-06-2010

Daar­naast be­schikt de web­si­te ook nog over de mo­du­le Vo­gel­vluchtmo­du­le Vo­gel­vlucht en demo­du­le For­mu­lie­ren mo­du­le For­mu­lie­ren. Om be­zoe­kers van de web­si­te op de hoog­te te hou­den van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen be­schikt Goud­ri­aan ook nog over de mo­du­le Nieuws. Ui­ter­aard is de web­si­te ge­ba­seerd op het het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

Be­kijk Goud­ri­aan Vast­goed web­si­tehier de web­si­te