Google introduceert 'priority inbox'

Goog­le heeft een pri­o­ri­ty­mail­box ont­wik­keld. Dat be­te­kent dat de Gmail mail­box 'zelf' be­denkt wel­ke mail­tjes voor jou in­te­res­sant zijn. Dit ge­beurt on­der an­de­re aan de hand van jouw lees­ge­drag.

 

18-10-2010

Hoe werkt het?

Al­ler­eerst re­gi­streert Goog­le wel­ke e-mail­tjes je hebt ont­van­gen van per­so­nen die in je adres­boek voor­ko­men. De­ze mails wor­den als zeer be­lang­rijk weer­ge­ge­ven. Daar­naast be­kijkt Goog­le wel­ke mail­tjes je leest, op wel­ke je re­a­geert en wel­ke je on­ge­le­zen laat. Hier wor­den pri­o­ri­tei­ten aan ge­ge­ven. Zo­dat jij over­zicht krijgt in die enor­me stroom met e-mails.

E-mail­mar­ke­ting

We den­ken dat je als ont­van­ger van de mails he­le­maal blij wordt van de­ze slim­me mail­box. Maar als mar­ke­teer waar­schijn­lijk iets min­der. Want, wordt je nieuws­brief dan nog wel ge­le­zen? Dat hangt he­le­maal af van de in­houd van je nieuws­brief. Op ba­sis van het on­der­werp van je e-mail be­slis­sen de mees­te ont­van­gers of ze de mail ope­nen. Zorg dus voor een pak­kend on­der­werp. Daar­naast is na­tuur­lijk de in­houd van je nieuws­brief erg be­lang­rijk om de le­zer vast te hou­den. Stuur dus al­leen ar­ti­ke­len waar­in de ont­van­ger ge­ïn­te­res­seerd is. Weet je de ont­van­ger te in­te­res­se­ren, dan kan de­ze pri­o­ri­ty mail­box een gro­te kans voor je be­te­ke­nen. Want dan kom je steeds ho­ger in het pri­o­ri­tei­ten lijst­je.

E-Be­richt

Zie jij de­ze nieu­we mail­box ook als een kans? Ga dan snel aan de slag met het op­zet­ten van je ei­gen nieuws­brief. Voor het ge­per­so­na­li­seerd ver­stu­ren van nieuws­brie­ven ge­bruik je on­ze E-Be­richt ap­pli­ca­tie. /pro­duc­ten/nieuws­brie­venHier lees je meer over E-Be­richt.