Geef een kind de vakantie van zijn leven

Eu­ro­pa kin­der­hulp is een stich­ting die kin­de­ren een on­be­zorg­de va­kan­tie be­zorgt. Het gaat hier om kans­ar­me en kwets­ba­re kin­de­ren. Om­dat de stich­ting niet ge­sub­si­di­eerd wordt, is het be­lang­rijk dat zij do­na­ties ont­van­gen. En zijn ze vol­le­dig aan­ge­we­zen op vrij­wil­li­gers. 

29-03-2011

De nieu­we web­si­te, die door de or­ga­ni­sa­tie zelf  ont­wor­pen werd, is he­le­maal in­ge­richt op het wer­ven van do­na­ties en vrij­wil­li­gers. Zo is het mo­ge­lijk di­rect geld te do­ne­ren via een link op de web­si­te. Dat kan on­der an­de­re met Ide­al, cre­dit­card of mach­ti­ging. Vrij­wil­li­gers kun­nen on­li­ne sol­li­ci­te­ren via het on­li­ne sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier.