Gebruiksvriendelijkheid; hoe het vooral niet moet

Ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid, user ex­pe­rien­ce (UX), en user in­ter­fa­ce de­sign (UI). Drie ter­men waar je vroeg of laat mee te ma­ken krijgt als je aan de slag gaat met een web­si­te, in­tra­net of be­drijfs­soft­wa­re. Het ul­tie­me doel? De ge­brui­ker zon­der frus­tra­ties door je sys­teem, ser­vi­ce of pro­duct lood­sen en hel­pen waar dat kan. Hoe het voor­al niet moet, zie je in dit hi­la­ri­sche ar­ti­kel.

15-12-2016