Forum over CO2 uitstoot Rotterdams Havengebied

Del­ta­lin­qs ener­gy fo­rum is een fo­rum spe­ci­aal voor be­drij­ven in het ha­ven­ge­bied van Rot­ter­dam. Er wor­den dis­cus­sies op ge­voerd over de CO2 uit­stoot in het ha­ven­ge­bied. Del­ta­lin­qs ge­bruikt de­ze dis­cus­sies als in­put om te lob­by­en bij de over­heid. 

06-12-2010

Zo­wel het ont­werp als de tech­niek van de web­si­te zijn door Ca­pi­ca uit­ge­voerd. Del­ta­lin­qs is on­der­deel van http://www.rot­ter­dam­cli­ma­tei­ni­ti­a­ti­ve.nlRot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve, waar­voor wij ook de web­si­te heb­ben ont­wik­keld.