Flint creatieve communicatie heeft een nieuwe website

Wel eens een koe over een brug zien sprin­gen? Vast niet. Kijk dan maar eens snel op de nieu­we web­si­te van Flint cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie. Sa­men met Flint heb­ben we al ve­le web­si­tes voor ge­za­men­lij­ke klan­ten ge­maakt. Dit keer was de web­si­te van Flint zelf aan de beurt. En na­tuur­lijk vin­den we het een eer dat Flint ook voor hun ei­gen web­si­te bij ons aan­klop­te.

08-04-2011

Met de­ze nieu­we web­si­te wil­de Flint zich nog ster­ker neer­zet­ten als oer-Hol­lands bu­reau. En dat is naar ons idee wel ge­lukt. Voor­al de Hol­land­se sfeer­beel­den hel­pen hier goed bij.