Flash animatie under construction

De Trou­ba­dour in­te­ri­eurs opent op 1 ok­to­ber een nieu­we woon­win­kel: Eta­ge 3. Spe­ci­aal voor de­ze lan­ce­ring heb­ben we voor de 'un­der con­struc­ti­on' pa­gi­na een flash ani­ma­tie ont­wik­keld. De­ze pa­gi­na is spe­ci­aal ont­wik­keld als tea­ser voor de ope­ning van de nieu­we win­kel op 1 ok­to­ber.

02-09-2010