Extranet Bel Group Melkveehouders

Voor goe­de kwa­li­teit kaas is een goe­de kwa­li­teit melk no­dig. De­ze melk moet da­ge­lijks door melk­vracht­wa­gens van de melk­vee­hou­ders naar de fa­briek van Bel Leer­dam­mer ge­bracht wor­den. Een he­le or­ga­ni­sa­tie. Van­af nu kun­nen melk­vee­hou­ders in­log­gen op het door ons ont­wik­kel­de ex­tra­net. Daar kun­nen ze het ge­he­le pro­ces vol­gen. 

22-04-2014