Enquête module voor Di Piu

Al­tijd al wil­len we­ten wat uw klan­ten van uw dienst­ver­le­ning vin­den of wilt u markt­on­der­zoek doen voor bij­voor­beeld het ont­wik­ke­len van een nieuw pro­duct? Volg dan het voor­beeld van [di­rect] mar­ke­ting & com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Di Piu. En zet de en­quê­te­mo­du­le van In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in voor uw on­der­zoek.

03-06-2010

Een en­quê­te is zelf heel een­vou­dig op te stel­len in het ge­bruiks­vrien­de­lij­ke CMS van de ap­pli­ca­tie. De vra­gen en ant­woor­den kun­nen zelf in­ge­voerd wor­den.  En na­tuur­lijk zijn de re­sul­ta­ten van de en­quê­te een­vou­dig te down­lo­a­den, zo­dat de­ze ver­werkt kun­nen wor­den tot een rap­port.

Wilt u men­sen uit­no­di­gen om deel te ne­men aan de en­quê­te? Stuur dan een e-mailuit­no­di­ging met de /pro­duc­ten/nieuws­brie­vennieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne van Ca­pi­ca.