Een zelf te beheren header op de website van Verebus engineering

Voor het ont­wik­ke­len van een nieu­we web­si­te heeft Ver­e­bus En­gi­nee­ring on­ze hulp in­ge­scha­keld. De op­dracht was dui­de­lijk: ont­wik­kel een web­si­te die qua ui­ter­lijk en wer­king over­een­komt met de web­si­te van het moe­der­be­drijf.

19-10-2011

Op de ho­me­pa­ge is een tag­cloud met veel ge­zoch­te zoek­woor­den ge­plaatst en is een ka­len­der met eve­ne­men­ten te vin­den. De don­ker­blau­we da­gen ge­ven aan dat er op die dag een eve­ne­ment plaats­vindt. Ook is een over­zicht met al­le va­ca­tu­res op de ho­me­pa­ge te vin­den. In de he­a­der zijn beel­den ver­werkt van pro­jec­ten die door Ver­e­bus En­gi­nee­ring zijn uit­ge­voerd.  Zij kun­nen de­ze beel­den zelf be­he­ren in het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.