Een oogverblinde website voor het Ooglijdersgasthuis

Het in 1852 op­ge­rich­te Oog­lij­ders­gast­huis wordt mo­men­teel 'be­woond' door de Ho­ge­school Utrecht, maar niet voor lang meer. De Utrecht­se be­leg­ger Drie­star is daar­om op zoek naar de mo­ge­lijk­he­den voor de toe­komst van dit his­to­ri­sche ge­bouw. En daar is een mo­der­ne op­los­sing voor ge­von­den. De web­si­te moet bij­dra­gen aan het vin­den van een ge­schik­te func­tie. Zo­als het ves­ti­gen van een mu­se­um, kin­der­dag­ver­blijf of bi­bli­o­theek. Be­lang­rijk is dat de toe­kom­sti­ge func­tie van het ge­bouw recht doet aan de rij­ke his­to­rie van het pand.

01-10-2012

Via de web­si­te van Oog­lij­ders­gast­huis kun­nen be­zoe­kers hun her­in­ne­ring aan het ge­bouw mai­len of eer­der ge­plaatste ver­ha­len te­rug le­zen. Op de pa­gi­na 'his­to­rie' is meer in­for­ma­tie te vin­den over wat er vroe­ger in het pand ge­beur­de. In het gast­huis, dat eerst  fun­geer­de als oog­zie­ken­huis, werd bij­voor­beeld de let­ter­kaart ont­wik­keld waar oog­art­sen tot op he­den een oog­test mee uit­voe­ren.

http://www.bu­ro­voor­de­boeg.nl/Bu­ro voor de Boeg ver­zorg­de het ont­werp en wij  heb­ben de web­si­te ver­vol­gens voor­zien van een aan­tal ef­fec­ten. Zo be­staat de he­a­der op de ho­me­pa­ge uit een ac­cor­de­on­ef­fect. Bin­nen ie­de­re af­beel­ding in de­ze ani­ma­tie zijn on­der­de­len van het pand aan­klik­baar. Waar­na een fo­to van dat ge­deel­te van het pand ver­schijnt met een toe­lich­ting. 

Nieuws­gie­rig naar de oog­ver­blin­den­de web­si­te? Kijk dan op http://www.oog­lij­ders­gast­huis.nlwww.oog­lij­ders­gast­huis.nl!