Een nieuwe website voor organisatievernieuwer NewCompanyCreations.

Ne­w­Com­pa­ny­Cre­a­ti­ons™ helpt or­ga­ni­sa­ties te ver­nieu­wen. Zij pro­be­ren ver­bin­ding te ma­ken met klan­ten & pro­fes­si­o­nals in De Nieu­we Eco­no­mie. Door nieuw en an­ders wer­ken, slim­mer or­ga­ni­se­ren en op­nieuw po­si­tie kie­zen in een snel ver­an­de­ren­de markt en maat­schap­pij.

06-02-2012

Op de web­si­te is te zien hoe Ne­w­Com­pa­ny­Cre­a­ti­ons te werk gaat. Om het doel van Ne­w­Com­pa­ny­Cre­a­ti­ons kracht bij te zet­ten is ge­bruik ge­maakt van bij­pas­sen­de beel­den, die zelf aan te pas­sen zijn.  Het sub­me­nu heeft een speel­se ui­stra­ling ge­kre­gen door ge­bruik te ma­ken van een schrijf­let­ter. De laat­ste tweets ko­men voor­bij via een licht­krant.

Door het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS kan New Com­pa­ny Cre­a­ti­ons de web­si­te he­le­maal zelf on­der­hou­den.