Een digitale showroom

In de show­room van HAI BV in Rijns­berg vin­den be­zoe­kers een groot aan­bod van au­to­mer­ken. Van Au­di tot Chrys­ler, van Por­sche tot BMW. Ook on­li­ne is de ge­he­le col­lec­tie te be­kij­ken. Ca­pi­ca ver­zorg­de een kop­pe­ling van het con­tent ma­na­ge­ment sys­teem (XMS) van HAI BV, naar een ex­ter­ne cen­tra­le da­ta­ba­se (OEC Ne­der­land). Daar­mee is de in­for­ma­tie al­tijd vol­le­dig up-to-da­te. 

04-01-2017

Be­zoe­kers van de 'di­gi­ta­le show­room' vin­den naast een uit­ge­breid over­zicht met al­le spe­ci­fi­ca­ties en beeld­ma­te­ri­aal, ook di­ver­se vi­deo's van de ge­toon­de au­to's. Ook een kijk­je ne­men in de di­gi­ta­le show­room? Dat kan HAI BVhier, op de web­si­te van HAI BV.