Een 10 voor de leraar!

Het pro­ject 10 voor de le­raar is op­ge­richt om do­cen­ten uit te la­ten blin­ken in hun vak. Om dit te be­werk­stel­li­gen is een aan­tal mid­de­len ont­wik­keld waar­mee de ken­nis van de do­cen­ten in op­lei­ding op het juis­te ni­veau ge­bracht wordt. De mid­de­len wor­den sa­men­ge­bracht op de web­si­te 10voor­de­le­raar.nl.

09-01-2014

Op de­ze web­si­te, die door ons is ont­wor­pen en ont­wik­keld, is per vak een ken­nis­ba­sis te vin­den. Hier­in is de ba­sis­ken­nis te vin­den die ie­de­re do­cent in op­lei­ding van een be­paald vak moet heb­ben.  

Ook zijn oe­fen­toet­sen per vak te vin­den op de si­te. En kan er in­ge­schre­ven wor­den op di­gi­ta­le toet­sen.