E-magazine voor Diseasemanagement Chronische Ziekten

Eén van de pro­gram­ma's van Zon­MW is Di­sea­sema­na­ge­ment Chro­ni­sche Ziek­ten (DM­CZ). En heeft als doel om be­te­re zorg te bie­den aan men­sen met chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. De mooi­ste re­sul­ta­ten ko­men sa­men in het DM­CZ E-Ma­ga­zi­ne. 

01-09-2014
http://www.leen­e­com­mu­ni­ca­tie.nl/Leene Com­mu­ni­ca­tie heeft het con­cept, de re­dac­tie en de pro­duc­tie ver­zorgd. Wij heb­ben het E-Ma­ga­zi­ne ont­wor­pen in de huis­stijl van Zon­MW en ver­vol­gens tech­nisch ont­wik­keld. 

http://www.dm­cz­ma­ga­zi­ne.nl/Be­kijk het E-Ma­ga­zi­ne van Di­sea­sema­na­ge­ment Chro­ni­sche Ziek­ten.