Discussiëren voor betere examenvragen op 10voordeleraar.nl

Het ma­ken van goe­de exa­men­vra­gen is voor le­ra­ren niet al­tijd de mak­ke­lijk­ste klus. Daar­om is het fijn dat er nu een web­si­te is waar er ge­dis­cus­si­eerd kan wor­den met an­de­re do­cen­ten. 10voor­de­le­raar is dé web­si­te waar­op le­ra­ren kun­nen dis­cus­si­ë­ren over het ver­be­te­ren van exa­men­vra­gen. Na­tuur­lijk kan dit bin­nen een af­ge­scherm­de om­ge­ving op de web­si­te.

16-03-2012

De web­si­te heb­ben we sa­men met Het Kan­toor ge­re­a­li­seerd. Zij het ont­werp, wij de tech­niek. De web­si­te heeft ook een een ge­deel­te waar je niet voor hoeft in te log­gen. http://www.10voor­de­le­raar.nlDie be­kijk je hier