Dinners on Tour Catering

Als je nog geen hon­ger hebt, dan krijg je dat van­zelf van de web­si­te van Din­ners on Tour. De door Ca­pi­ca ont­wor­pen en ge­bouw­de web­si­te staat na­me­lijk vol met af­beel­din­gen van de heer­lijk­ste ge­rech­ten. Van lunch tot buf­fet en van fees­ten tot bar­be­cues, al­les op lo­ca­tie met Din­ners on Tour.

03-10-2011

Op de web­si­te is voor­al in­for­ma­tie te vin­den over de ser­vi­ces die Din­ners on Tour aan­biedt. Er is zelfs een wijn pa­gi­na met het com­ple­te as­sor­ti­ment aan wij­nen. Om je op de hoog­te te hou­den van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen is er ook een nieuw­s­pa­gi­na. Ui­ter­aard mis­sen ook de So­ci­al Me­dia ico­nen niet, zo­dat ge­ïn­te­res­seer­den het be­drijf ook op So­ci­al Me­dia kun­nen vol­gen.