Digitaal magazine voor Jeugdzorg Flevoland

De jeugd­zorg is van groot be­lang, maar be­leids­ma­kers we­ten soms niet hoe het er in de prak­tijk aan toe gaat. Daar­om is een aan­tal be­leids­ma­kers van de Pro­vin­cie Fle­vo­land op sta­ge ge­gaan bin­nen de jeugd­zorg. Om ie­der­een bin­nen de pro­vin­cie ken­nis te la­ten ma­ken met het be­lang van de sta­ges heeft Leene Com­mu­ni­ca­tie een di­gi­taal ma­ga­zi­ne ge­schre­ven. Hier­in ko­men meer­de­re me­de­wer­kers die op sta­ge zijn ge­weest aan het woord. 

08-03-2012

Het ont­werp en de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van het ma­ga­zi­ne heb­ben wij voor on­ze re­ke­ning ge­no­men. Bin­nen het ma­ga­zi­ne kun je mak­ke­lijk van bo­ven naar be­ne­den en van links naar rechts na­vi­ge­ren. Ook is het ma­ga­zi­ne op ta­blets en smartpho­nes goed te be­kij­ken.