Digi-woord van de maand mei

Web­si­te­be­zoe­kers zijn steeds meer vi­su­eel in­ge­steld en ver­wach­ten van be­drij­ven dat zij hier­op in­spe­len. Rich In­ter­net Ap­pli­ca­ti­ons (af­ge­kort RI­A's), ook wel in­ter­ac­tie­ve in­ter­netap­pli­ca­ties ge­noemd, re­a­ge­ren di­rect op door de ge­brui­ker in­ge­voer­de ge­ge­vens, zon­der dat hier­voor een an­de­re pa­gi­na wordt ge­o­pend. RIA’s ver­gro­ten op de­ze wij­ze het ge­brui­kers­ge­mak en de be­le­ving van de web­si­te­be­zoe­ker.

31-05-2010

Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat twee­der­de van de in­ter­net­ge­brui­kers ver­der surft als ze niet snel ge­noeg vin­den wat ze zoe­ken. Denk daar­bij bij­voor­beeld aan be­stel­lin­gen in een web­shop. Dat kan bij de in­ter­net be­zoe­ker al snel tot frus­tra­tie lei­den. Want de be­zoe­ker se­lec­teert al­ler­lei ge­ge­vens en het pro­duct blijkt dan uit­ein­de­lijk in de ge­wens­te kleur niet le­ver­baar. Met een RIA is dit een­vou­dig op te los­sen. De web­be­zoe­ker krijgt dan bij­voor­beeld di­rect te zien wat de voor­raad van het pro­duct is en weet dus met­een of de ge­wens­te kleur nog op voor­raad is. Een RIA is na­tuur­lijk op ve­le ma­nie­ren toe te pas­sen op een web­si­te.
Wil je we­ten op wel­ke ma­nier een RIA is toe te pas­sen op jouw si­te? Neem dan /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15con­tact met ons op.