Delft transformeert

Het spoor­vi­a­duct dat ja­ren­lang voor een twee­de­ling in de stad Delft heeft ge­zorgd zal ver­dwij­nen. De ko­men­de ja­ren wordt er hard ge­werkt aan een bo­ven­grond­se nieu­we stads­wijk en een on­der­gronds sta­ti­on. Het doel van de trans­for­ma­tie is om klaar te zijn voor een ver­bre­ding van het spoor naar vier ba­nen. Door een spoor­tun­nel te ma­ken wor­den di­rect de twee ge­schei­den stads­de­len her­e­nigd en bo­ven­dien lost het de ge­luids­pro­ble­men op.

 

10-07-2012

http://www.kep­com.nl/KEP­COM Cre­a­tie­ve Com­mu­ni­ca­tie heeft in op­dracht van http://www.spoor­zo­ne­delft.nl/Spoor­zo­ne Delft een di­gi­ta­le bro­chu­re ont­wor­pen. Wij heb­ben er ver­vol­gens voor ge­zorgd dat de be­zoe­kers door de on­li­ne bro­chu­re kun­nen 'bla­de­ren'. Daar leest de be­zoe­ker al­les over het spoor­zo­ne­plan.

Ben jij be­nieuwd naar het plan? Be­kijk de di­gi­ta­le bro­chu­re dan http://www.cor­po­ra­te­bro­chu­re.spoor­zo­ne­delft.nl/hier!