De Werf

Voor veel be­drij­ven is het be­he­ren van de huis­stijl een las­ti­ge klus en vaak 'bij­zaak'. Bu­reau De Werf be­dacht hier­voor dé op­los­sing, een on­li­ne ap­pli­ca­tie bin­nen de web­si­te van De Werf. Hier­op kun­nen klan­ten hun huis­stijl­ele­men­ten en -re­gels vast­leg­gen en be­he­ren. Bo­ven­dien kun­nen be­drij­ven di­rect via de si­te een of­fer­te voor druk­werk aan­vra­gen of even­tu­eel di­rect be­stel­len.

11-05-2010

Voor de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van dit idee scha­kel­de De Werf In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in. Bin­nen het be­staan­de Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS maak­ten we een spe­ci­a­le mo­du­le voor het be­heer van de huis­stij­len, het aan­vra­gen van een of­fer­te en een be­stel­mo­ge­lijk­heid.

Heeft u ook een goed idee voor een in­ter­net­toe­pas­sin­gen, maar geen idee hoe dit te re­a­li­se­ren? Neem dan con­tact in­ter­net­bu­reau Ca­pi­cacon­tact met ons op.