De website van dansschool Attitude54 is online

Dan­sen, ge­zel­lig­heid en ple­zier kan je vin­den in de dans­school At­ti­tu­de54 te Woer­den. Zij ge­ven voor­na­me­lijk street­dan­ce les, maar ook zum­ba zit el­ke week in hun agen­da. Dan­sen is niet al­leen een vorm van li­chaams­be­we­ging, maar voor­al een vorm van kunst, die je uit­oe­fent met je li­chaam.

06-03-2012

De web­si­te van de­ze dans­school is in on­ze ogen ook een kunst­werk ge­wor­den. De vorm­ge­ving heb­ben we he­le­maal af­ge­stemd op de uit­stra­ling van At­ti­tu­de54. Ver­vol­gens heb­ben we de web­si­te tech­nisch ge­re­a­li­seerd. Waar­bij we een spe­ci­a­le in­schrijf­pa­gi­na heb­ben ont­wik­keld waar­bij cur­sis­ten di­rect kun­nen zien op wel­ke dag en op wel­ke tijd de cur­sus plaats­vindt. Ook heb­ben wij de web­si­te voor­zien van een gas­ten­boek waar je een re­ac­tie kan plaat­sen en eer­de­re be­rich­ten te­rug kan le­zen. En ui­ter­aard heeft at­ti­tu­de54 de op­tre­dens vast­ge­legd, dus heb­ben wij een fo­to­ga­le­rij ge­bouwd die be­zoe­kers kun­nen be­kij­ken.

Ge­ïn­te­res­seerd of wil je je graag in­schrij­ven? http://www.at­ti­tu­de54.nl/Be­kijk de web­si­te van At­ti­tu­de54 dan hier