De wasstraat van Coldenhove

Wij wer­ken re­gel­ma­tig sa­men met com­mu­ni­ca­tie -en re­cla­me­bu­reau Flint. In 2011 ver­zorg­de wij in sa­men­wer­king met dit bu­reau de web­si­te voor Post-Ko­geko. Op de web­si­te is te le­zen dat zij een com­pleet en flexi­bel pak­ket van lo­gis­tie­ke dien­sten heb­ben. Hier is meer werk van ge­maakt, na­me­lijk een web­si­te voor Was­straat Col­den­ho­ve.

30-10-2012

http://www.post-ko­geko.nlPost-Ko­geko ver­zorgt de lo­gis­tiek voor ve­le klan­ten waar ook con­su­men­ten da­ge­lijks mee te ma­ken heb­ben. De vracht­wa­gens van Post-Ko­geko wor­den na­tuur­lijk re­gel­ma­tig schoon­ge­maakt. Daar is Was­straat Col­den­ho­ve nu de op­los­sing voor. De chauf­feurs kun­nen op de web­si­te van Was­straat Col­den­ho­ve de ta­rie­ven, fa­ci­li­tei­ten, ope­nings­tij­den en aan­vul­len­de in­for­ma­tie van de was­straat te­rug­vin­den. Ook is er een mo­ge­lijk­heid om je in te schrij­ven als klant (chauf­feur) en het con­tact­for­mu­lier in te vul­len. En om een beeld te krij­gen hoe de vracht­wa­gens schoon­ge­maakt wor­den zijn er di­ver­se fo­to's te be­kij­ken in het fo­to over­zicht.


Be­nieuwd naar de web­si­te van Was­straat Col­den­ho­ve? Be­kijk de web­si­te dan http://www.was­straat-col­den­ho­ve.nlhier!