De Rijvaardigheidscoach

Het suc­ces van www.rij­school.nl heeft een ver­volg ge­kre­gen. Spe­ci­aal voor rij­school­hou­ders die ge­re­gi­streerd staan op rij­school.nl heb­ben we een aan­tal stan­daard web­si­te tem­pla­tes ont­wik­keld.

31-05-2010

Rij­school­hou­ders kun­nen voor een scher­pe prijs kie­zen uit een van de­ze tem­pla­tes. Voor­deel hier­van is dat de­ze tem­pla­tes zijn ge­bouwd met het Con­tent­Ma­na­ge­ment­Sys­teem XMS van In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Dit sys­teem is zeer ge­bruiks­vrien­de­lijk en bo­ven­dien zijn er veel zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke ele­men­ten toe­ge­voegd. Dit zorgt er­voor dat de web­si­te goed ge­von­den wordt door po­ten­ti­ë­le leer­lin­gen.

Ook in­te­res­se in een web­si­te voor uw rij­school? Neem dan /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15con­tact met ons op. 

Be­kijk hier de web­si­te van http://www.de­r­ij­vaar­dig­heids­coach.nlDe Rij­vaar­dig­heids­coach.