De perfecte intranetadoptie

Op het mo­ment dat me­de­wer­kers zich écht thuis voe­len op het (nieu­we) in­tra­net, kun je spre­ken van een suc­ces. Maar hoe be­reik je dit? Wel­ke stap­pen moet je zet­ten en hoe kun je écht meer­waar­de cre­ë­ren voor de ge­brui­kers van jouw in­tra­net?

20-01-2017

Wij hel­pen je graag met de per­fec­tie in­tra­ne­t­adop­tie. Sa­men met jou stel­len we een adop­tie­plan op, ge­richt op de ge­brui­kers bin­nen jouw or­ga­ni­sa­tie. Meer in­for­ma­tie over dit tra­ject, lees je In­tra­net adop­tiehier

Meer tips voor een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net

On­ze er­va­rin­gen uit de prak­tijk heb­ben we ge­bun­deld in het boek Boek'De weg naar een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net'. In dit boek vind je prak­ti­sche tips waar­mee je het in­tra­net bin­nen jouw or­ga­ni­sa­tie van­af de start suc­ces­vol kan ma­ken.

Ad­vies op maat

Wil je lie­ver per­soon­lijk in ge­sprek over de mo­ge­lijk­he­den bin­nen jouw or­ga­ni­sa­tie? Dat kan na­tuur­lijk ook al­tijd. On­ze con­tact­ge­vens vind je Ad­vieshier