De outletshop van de Troubadour

De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs scha­kel­de ons al eer­der in voor het ont­wik­ke­len van hun web­si­te, web­shop en nieuws­brie­ven­ap­pli­ca­tie. Daar is nu ook een spe­ci­a­le out­let web­si­te bij­ge­ko­men. Op de­ze web­si­te wor­den de show­room­mo­del­len en uit­een­lo­pen­de ove­ri­ge mo­del­len ge­toond die tij­dens de maan­de­lijk­se out­let­ver­koop wor­den ver­kocht. Klan­ten kun­nen op de­ze ma­nier van te vo­ren het aan­bod on­li­ne be­kij­ken. 

26-02-2013

Via een for­mu­lier kan de be­zoe­ker di­rect aan­ge­ven in­te­res­se te heb­ben in een spe­ci­fiek pro­duct. De on­li­ne out­let­shop is http://trou­ba­dou­r­ou­tlet.nl/hier te be­kij­ken. Toch meer in­te­res­se in een ar­ti­kel uit de hui­di­ge col­lec­tie? Dat vind je op http://www.de­trou­ba­dour.nlwww.de­trou­ba­dour.nl