De open dagen van ISW nu ook online te bekijken

De ci­to toets is net ach­ter de rug en de leer­lin­gen uit groep acht wach­ten met smart op de uit­slag. De uit­slag be­paalt na­me­lijk de keu­ze voor het voort­ge­zet on­der­wijs. Maar wel­ke school is ge­schikt? Hoe­veel leer­lin­gen zit­ten er op een ves­ti­ging? Zijn er goe­de do­cen­ten? Dit zijn al­le­maal be­ken­de vra­gen voor de toe­kom­sti­ge brug­klas­sers. 

15-03-2013

ISW, een scho­len­groep in de ge­meen­te West­land, houdt ie­der jaar een open huis waar zij leer­lin­gen en ou­ders in­for­me­ren. De scho­len­groep wil­de een cen­traal punt voor de in­for­ma­tie over open da­gen en ves­ti­gin­gen. Daar­voor klop­te zij aan bij http://flint.nl/Flint cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie. Zij zijn aan de slag ge­gaan met het ont­werp van de web­si­te. Wij heb­ben met dit ont­werp de uit­ein­de­lij­ke web­si­te ge­bouwd. Op de web­si­te kun­nen zo­wel ou­ders als leer­lin­gen, mid­dels een stap­pen­plan, kij­ken wel­ke ves­ti­ging aan­sluit op het ni­veau van de leer­ling. Ui­ter­aard kun­nen ook al­le open da­gen en ou­der­avon­den be­ke­ken wor­den.  

Be­nieuwd naar de­ze web­si­te? Be­kijk de­ze dan http://www.is­wopen­da­gen.nlhier!