De marktplaats voor verfrestanten

Veel on­der­ne­mers zijn be­wust be­zig met duur­zaam on­der­ne­men. En ook con­su­men­ten zet­ten zich steeds va­ker in voor een be­ter mi­li­eu. Door bij­voor­beeld te kie­zen voor groe­ne stroom of door af­val te schei­den. Ook kan er vaak ge­ko­zen wor­den voor ar­ti­ke­len die min­der mi­li­eu­ver­vui­lend zijn. Zo­als verf op wa­ter­ba­sis in plaats van ter­pen­ti­ne ba­sis. Toch blijft er al­tijd wel een bo­dem verf over. Dit blijft vaak ja­ren in de kast staan, waar­na het als­nog weg­ge­gooid wordt. En dat is na­tuur­lijk weer slecht voor het mi­li­eu. 

11-02-2013

Voor de re­cy­cling van verf is nu een mooie op­los­sing ge­ko­men. Op de web­si­te http://www.verf­res­tant.nlwww.verf­res­tant.nl kun­nen verf­res­tan­ten wor­den aan­ge­bo­den en af­ge­no­men. De verf kan op ver­schil­len­de cri­te­ria ge­von­den wor­den, zo­als kleur­num­mer, soort, ba­sis, ou­der­dom, etc. 

Ruim ge­lijk je schuur even op en plaats je verf­res­tan­ten op http://www.verf­res­tant.nlwww.verf­res­tant.nl.