De briljante redenen achter het maken van Patience en Mijnenveger door Microsoft

Wie kent de spel­le­tjes Pa­ti­en­ce, Mij­nen­ve­ger, Har­ten­ja­gen en Free­Cell niet? Waar­schijn­lijk heb je uren ach­ter je PC door­ge­bracht met het spe­len van de­ze spel­len. Uit een ar­ti­kel van Men­tal Floss blijkt dat Mi­cro­soft de spel­len niet heeft ont­wik­keld voor ons speel­ple­zier, maar om ge­brui­kers nieu­we cru­ci­a­le tech­nie­ken te le­ren om met een com­pu­ter om te gaan. Tech­nie­ken die van­daag de dag van­zelf­spre­kend zijn voor veel ge­brui­kers.

03-02-2016

20160203-pa­ti­an­ce.jpg

Pa­ti­en­ce liet ge­brui­kers ken­nis­ma­ken met de nu al­om be­ken­de 'drag and drop' tech­niek. Hoe vaak ver­sleep je wel geen mails van de in­box naar een an­de­re map?

20160203-mij­nen­ve­ger.gif

Het be­lang­rijk­ste doel van Mij­nen­ve­ger was om ge­brui­kers te le­ren dat ze op zo­wel de lin­ker- als rech­ter­muis­knop kon­den klik­ken. En dat bei­de knop­pen een an­de­re func­tie had­den.

20160203-ha­ten­ja­gen.jpg

Har­ten­ja­gen werd ge­ïn­tro­du­ceerd in 1992 op Win­dows for Work­groups 3.1; de eer­ste Win­dows-ver­sie die net­wer­ken on­der­steun­de. Je kon sa­men spe­len met an­de­re ge­brui­ker bin­nen een net­werk. Via Har­ten­ja­gen maak­te de ge­brui­kers dus ken­nis met LAN-net­wer­ken.

20160203-free­cell.gif

Free­Cell werd ge­ïn­tro­du­ceerd om te ach­ter­ha­len of een be­paal­de ver­sie van een patch juist was ge­ïn­stal­leerd. Als je het spel kon spe­len was dit het ge­val.

Af­beel­din­gen en in­spi­ra­tie via: Men­tal FlossMen­tal Floss