Dat is helder

Een be­drijfs­naam als 'Hel­der Con­tro­le' vraagt na­tuur­lijk om hel­de­re com­mu­ni­ca­tie en dus om een hel­de­re web­si­te. Door een sa­men­wer­king tus­sen ons en Flint Cre­a­tie­ve Com­mu­ni­ca­tie is dit ook ge­lukt. De web­si­te is in­mid­dels li­ve te be­kij­ken. 

11-09-2012

De web­si­te is voor­zien van fris­se af­beel­din­gen en een over­zich­te­lijk me­nu. Het team wordt voor­ge­steld in een sli­der waar de be­zoe­ker een fo­to, naam en func­tie ziet. Ook is het mo­ge­lijk di­rect con­tact op te ne­men met één van de team­le­den via de mail. Jij wilt als on­der­ne­mer toch ook al­les hel­der heb­ben? http://www.hel­der­con­tro­le.nl/Be­kijk de web­si­te van Hel­der Con­tro­le hier!