Corporate Website Vios van den Hondel toegevoegd aan portal

Al eer­der heb­ben we een web­si­te voor trap­pen­fa­bri­kant Vi­os van den Hon­del ont­wik­keld. Dat was toen de web­si­te www.trapidee.nl, waar­op een nieu­we trap kan wor­den sa­men­ge­steld in drie stap­pen. Nu is ook de cor­po­ra­te web­si­te van het be­drijf on­der­ge­bracht in het­zelf­de Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem. De tem­pla­tes van het al be­staan­de ont­werp wer­den door ons uit­ge­werkt en toe­ge­voegd aan het XMS por­tal van Vi­os van den Hon­del. Dit oor­spron­ke­lij­ke ont­werp werd door Grap­hic De­sign ge­maakt. Op de web­si­te wordt ge­bruik ge­maakt van de mo­du­les nieuws, for­mu­lie­ren en een fo­to­al­bum met sli­de­show en lightbox.

11-04-2013

Be­kijk de web­si­te op http://www.vi­o­strap­pen.nlwww.vi­o­strap­pen.nl!