Connecting Deltacities

Meer dan twee­der­de van al­le gro­te we­reld­ste­den is kwets­baar voor stij­gend zee­wa­ter. Het doel van Con­nec­ting Del­ta­ci­ties is het vor­men van een net­werk van del­ta­ste­den die ac­tief zijn op het ge­bied van kli­maat­ver­an­de­ring. Zij wil­len ste­den on­der­steu­nen in het ont­wik­ke­len van hun aan­pas­sings­stra­te­gie­ën. Op de web­si­te del­ta­ci­ties.com vin­den de­ze ste­den één cen­traal punt om ken­nis en best prac­ti­ces te de­len. 

10-10-2012

In sa­men­wer­king met http://www.beau-de­sign.nl/Beau De­sign heb­ben we de web­si­te van Con­nec­ting Del­ta­ci­ties ont­wik­keld. De web­si­te be­staat on­der an­de­re uit twee ani­ma­ties, na­me­lijk een in­ter­ste­de­lij­ke ani­ma­tie en een af­tel­klok. De in­ter­ste­de­lij­ke ani­ma­tie be­staat uit een we­reld­kaart  waar de be­zoe­ker door een sa­men­wer­kings­lijn kan zien met wie Rot­ter­dam sa­men­werkt. Door te klik­ken op de stad ver­schijnt een fo­to van de des­be­tref­fen­de stad. 

Op het mo­ment dat er geen in­ter­ac­tie plaats vindt op de ho­me­pa­ge ani­meert de he­a­der, dit heb­ben wij in­ge­steld met be­hulp van een af­tel­klok. Ook ziet de be­zoe­ker op de ho­me­pa­ge het blog van C40 en de twit­ter­feeds van C40, RCI & Con­nec­ting Del­ta­ci­ties. 

Be­kijk de web­si­te van Con­nec­ting Del­ta­ci­ties op http://www.del­ta­ci­ties.comwww.del­ta­ci­ties.com!