Co Solo regelt je evenement van A tot Z

Of je nu een be­drijfs­feest, ope­ning van een pand, be­ne­fit­ga­la of re­la­tie-eve­ne­ment wilt or­ga­ni­se­ren. Bij Co So­lo ben je aan het goe­de adres. Maar ook voor mu­zi­ka­le acts voor eve­ne­men­ten, zo­als ach­ter­grond­mu­ziek, een feest­band, ca­ba­ret of di­ner­show draait Co So­lo haar hand niet om. 

11-04-2011

In het ont­werp heb­ben we re­ke­ning ge­hou­den met de jon­ge en fris­se uit­stra­ling van het eve­ne­men­ten­bu­reau. Op de web­si­te kun­nen be­zoe­kers de in­for­ma­tie over de ar­ties­ten down­lo­a­den en krij­gen ze een prijs­in­di­ca­tie. Over ie­de­re ar­tiest kun­nen be­zoe­kers een re­ac­tie ge­ven op de web­si­te. En na af­loop van een eve­ne­ment kan het be­drijf met een in­logco­de het fo­to­al­bum be­kij­ken.