CHIO Rotterdam

Ie­der jaar wordt voor­af­gaand aan het eve­ne­ment een nieu­we web­si­te ont­wor­pen. Ma­de in Rot­ter­dam ver­zorgt al ja­ren­lang de vorm­ge­ving/pro­duc­tie van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len voor dit eve­ne­ment en heeft dit jaar ook de web­si­te ont­wik­keld. Voor de tech­niek en CMS sys­teem ging Ma­de in Rt­trdam op zoek naar een par­tij die een een­vou­dig te be­he­ren con­tent ma­na­ge­ment sys­teem kon le­ve­ren. En een par­tij die de gro­te be­zoe­kers­aan­tal­len op de web­si­te, van meer dan 10.000 per dag, aan kon. Aan­ge­zien we al eer­der sa­men­ge­werkt had­den, kwa­men ze bij ons te­recht.

22-07-2011

Ge­za­men­lijk ont­wik­kel­den we een web­si­te waar ge­ïn­te­res­seer­den in hethttp://chio.nl/ CHIO al­le in­for­ma­tie kun­nen vin­den. Van de spon­sors en You­Tu­be films tot de laat­ste tweets over het eve­ne­ment. Wat ons be­treft een pri­ma sa­men­wer­king en een prach­tig wer­ken­de web­si­te.