Celebrate for life

Het steu­nen van goe­de doe­len doen we uit de grond van ons hart. Daar­om heb­ben we de spon­so­ring van de web­si­te Ce­le­bra­te for li­fe met bei­de han­den aan­ge­gre­pen. Ca­pi­ca heeft de ont­wik­ke­ling en hos­ting voor haar re­ke­ning ge­no­men.

16-08-2010

Ce­le­bra­te for li­fe is een ini­ti­a­tief van een vrien­den­groep waar­van één van de le­den in 2009 over­leed aan kan­ker. Ce­le­bra­te for li­fe or­ga­ni­seert fees­ten waar­van de op­brengst wordt ge­do­neerd aan de KWF kan­ker­be­strij­ding. Het vol­gen­de feest is op 25 sep­tem­ber in Gou­da. Op de web­si­te http://www.ce­le­bra­te­for­li­fe.nlwww.ce­le­bra­te­for­li­fe.nl lees je meer over dit ini­ti­a­tief.  

screen_ce­le­bra­te.jpg