Capital Value: dat zit vast goed

Ca­pi­tal Va­lue is een be­drijf dat stra­te­gi­sche vast­goed­ad­vie­zen geeft en ook ad­vi­seert bij de aan- en ver­koop van kan­toor- en win­kel­ruim­tes. Daar­naast zijn zij dé ex­pert op de wo­ning­be­leg­gings­markt. 

16-05-2012

Ui­ter­aard kon een web­si­te niet mis­sen. Op de web­si­te zijn de fo­to's van de me­de­wer­kers te vin­den, dit maakt de web­si­te nog per­soon­lij­ker. Een leuk de­tail is dat al­le stoe­len waar de me­de­wer­kers on­li­ne op zit­ten, ook daad­wer­ke­lijk op het kan­toor staan. De fo­to­gra­fie is he­le­maal af­ge­stemd op het strak­ke de­sign. 

Het nieuws van Ca­pi­tal Va­lue heb­ben we in een vorm­ge­ving ge­go­ten die doet den­ken aan kran­ten­kop­pen. Bin­nen de web­si­te wordt niet op de ge­brui­ke­lij­ke ma­nier ge­scrolld, maar sli­den de tek­sten. Op de­ze ma­nier kan je heel veel tekst kwijt bin­nen een klein ka­der. Op de pa­gi­na met sta­ke­hol­ders staan de per­so­nen af­ge­beeld op draai­stoe­len. Zo­dra je op de af­beel­ding klikt, ver­schijnt met een draai­en­de be­we­ging de bij­be­ho­ren­de quo­te.  

http://www.ca­pi­tal­va­lue.nlBe­kijk de web­si­te van Ca­pi­tal Va­lue hier!